Tez Teslim Süreci

Tez Teslim Süreci ve Yapılması Gereken İşlemler

Tez Savunma Sınavı sonunda Tez Jürisi tarafından tezi “Başarılı” bulanan öğrencilerin tez teslim süreci başlamaktadır. Tezi başarılı bulunan öğrenci ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, sınav tarihinden itibaren bir ay süre içerisinde tezini enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu bir aylık süre içerisinde tez savunma sınav jürisinin önerileri doğrultusunda tez üzerinde son düzenlemeler yapılarak teslim sürecinin başlatılması gerekmektedir. Son düzenlemelerin sonunda şekilsel ve içerik olarak tamamlanan tezin basımı için enstitüden onay alınması gerekmektedir. Tezin basım onayı ve teslim süreci için izlenmesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Basım ve Teslim Onayı için Hazırlanması Gereken Belgeler

Aşağıda listelenen dört adet belge tezin basım ve teslim onayı için hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler aynı zamanda tez teslimi işlemleri için de kullanılacağından tez birimine diğer evraklar ile birlikte teslim edilmek üzere öğrenci tarafından saklanmalıdır.

1- Tamamlanmış Tez:

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına göre düzenlenmiş pdf formatında tez aşağıda belirtilen şekliyle E-posta ile Enstitüye iletilmesi gerekmektedir.

 

Ünvanı Adı Soyadı  E-Posta Adresi

Arş. Gör. Dr. Özge GENCEL

ozgegencelcomu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ulvi Cenap TOPÇU

ulvictcomu.edu.tr

Arş. Gör. Murat AY

murataycomu.edu.tr

Şef Nurcan UZUNCA

nuzuncacomu.edu.tr

 

E-Posta atma aşamasında atılacak E-Postanın açıklama kısmına;

Anabilim/Anasanat Dalı Adı, Program Adı (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) Tez Adı, Danışman Adını belirterek, drive dosyası olmayan PDF formatında, Turnitin Benzerlik Raporlarının kaynakçalı, kaynakçasız tüm sayfalarının imzalanarak (alınan raporda benzerlik oranı tüm tezde kaynakça dahil %30'u kaynakça hariç %20'yi geçmemelidir) eklenerek mail atılması gerekmektedir.

2- Savunma Öncesi Tez İnceleme Formu

Savunma sınavı öncesinde, sırasıyla Öğrenci, Danışman ve Enstitü tarafından imzalanan formdur. (Bakınız Ek-3).

3- Savunma Sonrası Şekilsel Olarak Tez İnceleme Formu

Bu form öncelikle tez danışmanı tarafından doldurulup sorasında ilgili Enstitü Müdür Yardımcısının onayına sunulacaktır (Bakınız Ek-13).

4- Turnitin Benzerlik Raporları:

Tez Danışmanı tarafından Savunma Sınavı sonrasında tezin son hali üzerinden alınan ve imzalanarak onaylanan Kaynakçalı ve Kaynakçasız Turnitin Benzerlik raporları (Tüm hali sadece ilk ve son sayfaları, imzalı).

 

Enstitü Tarafından Basım ve Teslim İçin Onay Verilen Tezlerin Teslimi

Tez teslimi işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanması gereken ve Lisansüstü Eğitim Enstitü Tez Birimine teslim edilmesi gereken evraklar maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

 

1- Tez Teslim Formu

Tez Teslim işlemleri sırasında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Teslim Birimine teslim edilecek olan belgelerin sıralandığı ve tez danışmanı ile öğrencinin imzalaması gereken belgedir.(Bknz. Ekler Ek-12)

Tez Teslimi için gerekli olan tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olması durumunda tezi teslim alan personel tarafından da imzalanacak ve tez YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne yüklenecektir. 

2- Tezin pdf Formatında Cd'ye Yüklenmiş Dijital Hali veya İsteğe Bağlı İki Adet Ciltlenmiş Tez 

Tezin dijital kopyası CD olarak teslim edilmelidir. CD içerisinde iki adet pdf formatında tez dosyası bulunmalıdır. CD içerisinde yer alan pdf dosyalarından biri imzaları ve özgeçmiş gibi kişisel bilgileri içeren sayfaların bulunduğu dosya olmalıdır. CD içerisindeki diğer pdf dosyasında ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hiçbir kişisel verinin (imza, T.C. Kimlik No, Özgeçmiş, E-posta Adresi, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, ORCID vs.) bulunmaması gerekmektedir.

Toplamda 2 adet CD hazırlanmalıdır ve her bir CD içerisindeki dosyalar aşağıdaki gibi olmalıdır. CD’lerin içerisinde “Özet”, “Abstract”, imzalanmış “Tez Veri Giriş Formu”, tezin imzalı ve Onay Sayfalı hali ile tezin imzasız hali şeklinde toplam 5 dosya olmalıdır.

Bu dosyalar CD ‘ye kaydedilirken “adi_soyadi_ozet.pdf”, “adi_soyadi_abstract.pdf”, “adi_soyadi_tezverigirisformu.pdf”, “adi_soyadi_imzalitez.pdf” olarak isimlendirilmelidir. Tezin imzasız hali ise “referansnumarası.pdf” olarak kaydedilmelidir. Bu dosya Ulusal Tez Merkezine yüklenecek olan dosyadır.

 

1. Dosya: Türkçe Tez Özeti

Bu dosya CD’ye adi_soyadi_ozet.pdf adıyla kaydedilmelidir.

2. Dosya: İngilizce Tez Özeti

Bu dosya CD’ye adi_soyadi_abstract.pdf adıyla kaydedilmelidir.

3. Dosya: İmzalanmış Tez Veri Giriş Formu

Bu dosya CD’ye adi_soyadi_tezverigirisformu.pdf adıyla kaydedilmelidir.

4. Dosya: Tezin Son Hali (İmzalı)

Jüri Onay Formunun imzalı hali taranıp pdf formatında tez içerisine eklenmelidir. Bu dosya CD’ye adi_soyadi_imzalitez.pdf adıyla kaydedilmelidir.

5. Dosya: Tezin Son Hali (İmzasız)

Bu dosya CD’ye referansnumarası.pdf adıyla kaydedilmelidir. Ulusal Tez Merkezi’ne yüklenecek olan bu dosya içerisinde Tez Onay Sayfası olmamalı, Etik Beyan Sayfası imzasız olmalı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İmza, T.C. Kimlik No, Özgeçmiş, E-posta Adresi, Ev-İş Adresi, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, ORCID vs. gibi hiçbir kişisel verinin bulunmaması gerekmektedir.

Ek-14A’da yer alan CD’lerin Hazırlanması Dosyasında yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan CD’ler Enstitü Tez Birimine DVD kutusu içerisinde teslim edilmelidir (Bakınız Ek-14A, Ek-14B, Ek-14C).

 

3-Turnitin Benzerlik Raporları:

Tez Danışmanı tarafından Savunma Sınavı sonrasında tezin son hali üzerinden alınan ve imzalanarak onaylanan Kaynakçalı ve Kaynakçasız Turnitin Benzerlik raporları teslim edilir. Turnitin raporlarında tüm raporun ilk sayfasının, oranların yazılı olduğu sayfalarda ise ilk ve son sayfanın (toplamda 3 sayfa) imzalı olarak teslim edilmesi yeterlidir. Ara sayfaların teslim edilmesine gerek yoktur. 

 

4- Bir Adet "Etik Beyan Formu".

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Etik Beyan Formu öğrenci tarafından doldurularak imzalanır ve tez birimine teslim edilir (Bakınız Ek-9).

 

5- Üç Adet “Tez Veri Giriş Formu”.

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Tez Veri Giriş Formu öğrenci tarafından doldurularak imzalanır ve tez birimine teslim edilir. Tez Veri Giriş Formu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’ne üye girişi yapılarak doldurulması gerekmektedir. Tez veri giriş formunda "ORCID NO" mutlaka girilmiş olmalıdır. Üç adet hazırlanması gereken bu form ciltlenmiş veya dijital olarak teslim edilen tezin yanında Enstitüye teslim edilmelidir. Tez Veri Giriş Formunun Tez ile birlikte ciltlenmemesi veya CD içerisine eklenmemesi gerekmektedir.

Öğrencinin mezun olduğu program bir Bilim Dalına bağlı değil ise Tez Veri Giriş Formu doldurulurken “Bilim Dalı Yok” seçeneği seçilmelidir. “Bilim Dalı Yok” seçeneği formun en altında yer almaktadır.

 

6- Üç Adet “Jüri Onay Formu”.

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Tez Savunma Sınavı sonrası Jüri üyeleri tarafından imzalanmış olan Jüri Onay Formu öğrenci tarafından tez birimine teslim edilir (Bakınız Ek-10). Bu formda Tez numarası YÖK Veri Giriş Formundaki Referans Numarasıdır.

 

7- Üç Adet “Tez Onay Sayfası”.

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Üç adet Tez Onay Sayfası öğrenci tarafından doldurularak tez birimine teslim edilir (Bakınız Ek-11).

 

8) Öğrenci Kimlik Kartı.

Öğrenci Kimlik Kartı öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere tez birimine teslim edilir. Öğrenci Kimlik Kartı kayıp ise, herhangi bir yerel gazeteye verilmiş bir kayıp ilanını gösteren gazete sayfası Öğrenci Kimlik Kartı yerine teslim edilebilir.