Öğrenci Affı Uygulama Esasları ve Başvuru Takvimi

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83’üncü madde (öğrenci affı) ile ilgili açıklamalar, başvuru tarihleri ve istenilen belgeler aşağıdaki gibidir. Belirtilen Kanun kapsamında başvuru yapacak adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyup, başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR, BAŞVURU TARİHLERİ ve İSTENİLEN BELGELER

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitü Müdürlüğü’ne başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları durumunda bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            GEÇİCİ MADDE 83– Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,

1- Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),

2- İşkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96),

3- Cinsel saldırı (madde 102),

4- Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

5- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile

6- Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile

7- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile

8- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,

Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. (Güz-Bahar)

Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen ya da mezuniyet sonrası hukuken uygun olmayan yollarla kayıt yaptırması nedeniyle diploması iptal edilen kişilerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanamayacaklarına,

Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerine,

Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğuna,

06 Nisan 2016 tarihinden önce Doktora Programına kayıtlı olan ve Doktoraya kayıt şartında yer almayan ÖSYM tarafından kabul edilen dil sınavlarından 55 dil puanına sahip olmayan adayların 07 Kasım 2022 tarihine kadar dil puan belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Kanundan yararlanarak eğitimlerine devam etmek isteyenlerin, başvuru ve kesin kayıt tarihleri içerisinde aşağıda yer alan başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle ilgili Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne ŞAHSEN ya da noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişinin "Vekaletname" ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

                       

 Başvuru Süresi, Başlama Dönemleri ve Af Kayıt Tarihleri          

Başvurular kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 05.07.2022 tarihinden başlayarak 07.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. 

Güz Yarıyılında Eğitime Başlayacaklar İçin Başvuru Belgeleri ve Başvuru Tarihleri

-- Lisansüstü Af Başvuru Dilekçesi (Lütfen Tıklayınız)

- Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış olmalıdır, E-Devlet üzerinden alınabilir),

- Türk uyruklular için T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,

- Yabancı uyruklular için Pasaport Fotokopisi

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir),

- 2 adet vesikalık Foğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

 1. Başvuru Tarihi

 05 Temmuz 2022-23 Eylül 2022

 1. Başvuru Değerlendirme

 26-27 Eylül 2022

 1. Başvuru İlanı

 28 Eylül 2022

 1. Başvuru Kayıt Tarihleri

 29-30 Eylül 2022

* Birinci başvuru dönemi süresinde kayıt yaptıran öğrenciler 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle eğitimlerine başlayabilirler.

 

Bahar Yarıyılında Eğitime Başlayacaklar İçin Başvuru Belgeleri ve Başvuru Tarihleri

- Lisansüstü Af Başvuru Dilekçesi (Lütfen Tıklayınız)

- Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış olmalıdır, E-Devlet üzerinden alınabilir),

- Türk uyruklular için T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,

- Yabancı uyruklular için Pasaport Fotokopisi

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir),

- 2 adet vesikalık Foğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

 2. Başvuru Tarihi

 26 Eylül 2022- 07 Kasım 2022

 2. Başvuru Değerlendirme

 08-10 Kasım 2022

 2. Başvuru İlanı

 11 Kasım 2022

 2. Başvuru Kayıt Tarihleri

 14-16 Kasım 2022

* Birinci başvuru tarihlerinde başvuran ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler ikinci başvuru dönemi kayıt tarihlerinde kayıtlarını yaptırabilirler. İkinci başvuru dönemi sonunda kayıt yaptıran öğrenciler 20 Şubat 2023 tarihi itibariyle eğitimlerine başlayabilirler.

Kanun hükümlerinden yararlanarak öğrenime başlayabilmek için başvuruda bulunmak yeterli olmayıp, kesin kayıt tarihlerinde kesin kayıt işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilerek kayıtlanan öğrenciler yürürlükteki eğitim-öğretim yönetmeliği ve mevzuatlara tabi olacaklardır.

Kayıt hakkı kazananların yerleştirildikleri programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunması halinde, kayıt tarihinden sonra belirlenecek tarihte yabancı dil yeterlik sınavına alınacaklardır.

Belirtilen tarihlerde kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

 

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlar; “Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83'üncü Uygulama İlkeleri 20. Maddesi “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabilecekleri” gereğince;

MADDE 15 – (1) Üniversite bünyesindeki başka bir enstitünün ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış, derslerinden geçerli not almış ve disiplin cezası almamış öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlarda başvurulabilecek programlar, ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak, EK’nin önerisi ve Senato kararı ile belirlenir, eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce ilân edilir.

(3) Yatay geçiş başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(5) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile ders yüküne sayılabilir.

 

Lisansüstü Programları İçin Af Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri ve Başvuru Tarihleri

Başvurular bizzat, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Ancak bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Belgeleri

- Başvuru Dilekçesi

- 7417 sayılı kanunun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge

- Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait onaylı transkript

- Ders içerikleri

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Adli Sicil Kaydı

Başvuru Tarihleri

 Yatay Geçiş Başvuru Tarihi

 08-18 Kasım 2022

 Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme

 21-22 Kasım 2022

 Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

 23 Kasım 2022

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri

 24-25 Kasım 2022

Değerlendirme Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ve kesin kayıt işlemi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Başvuru koşullarını sağlamayan, Eksik belge ile başvuranların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ekler

7417 Sayılı Af Yasası Uygulama Esasları.pdf
Lisansüstü Af Başvuru Dilekçesi.docx
YÖK Uygulama İlkeleri.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)