2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Hk.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Yatay Geçiş Başvuruları

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların https://lee.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/comu-lisansustu-egitim-enstitusu-2022-2023-egitim--r315.html adresinde bulunan kontenjan tablolarını inceleyip 09 – 18 Ocak 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri Online başvuru ekranına yüklemeleri zorunludur. 

Başvuru yapacak adayların giriş koşullarını ve yönetmelikle belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

 

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

1- Yatay Geçiş Başvuru Formu (Tıklayınız)

2- “Not Döküm Belgesi” (Transkript), (E-Devlet sisteminden veya Kayıtlı olunan Enstitü Müdürlüğü’nden alınmış olmalıdır.)

3- “Öğrenci Belgesi” (Kayıtlı olunan Enstitü Müdürlüğü’nden alınmış olmalı ve üzerinde disiplin cezası alınmadığı ile ilgili ibare bulunmalıdır. E-Devlet sisteminden alınan öğrenci belgelerinde disiplin cezası ile ilgi bilgi bulunmadığından kabul edilemeyecektir.)

4- Ders İçerikleri

 

Yatay Geçiş Başvuru sistemine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü (MADDE 15)

(1) Üniversite bünyesindeki başka bir enstitünün ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış, derslerinden geçerli not almış ve disiplin cezası almamış öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlarda başvurulabilecek programlar, ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak, EK’nin önerisi ve Senato kararı ile belirlenir, eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce ilân edilir.

(3) Yatay geçiş başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(5) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile ders yüküne sayılabilir.

(6) Üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, kontenjan şartı aranmaksızın, geçiş yaptığı tarihteki mezuniyet ve diğer koşulları yerine getirmeyi kabul ederek yatay geçiş yapabilirler.

(7) Tezli bir programdan tezsiz yüksek lisans programlarına veya tezsiz bir programdan tezli yüksek lisans programlarına geçiş, öğrencinin başvurusu, EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK kararı ile yapılabilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü programlarda öğrenciler sadece ders aşamasında yatay geçiş yapabilirler. Üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar için ders aşamasında olma koşulu aranmaz.

(9) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

  • Başvuru Tarihleri 09–18 Ocak 2023’tür.
  • Başvuru işlemleri yalnızca online olarak yapılacaktır.
  • Online başvuru ekranı 09 Ocak 2023 Pazartesi saat 00:00’da açılacak, 18 Ocak 2023 Çarşamba saat 17:00’da kapanacaktır.
  • 09 Ocak 2023 tarihinden önce başvuru yapılamayacaktır.
  • Yatay Geçiş Başvuru Formu eksiksiz doldurularak çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, taranıp sisteme pdf formatında yüklenmelidir.