2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Hk.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yatay Geçiş Başvuruları

 

2021-2022 güz yarıyılında Enstitümüz programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların https://lee.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/comu-lisansustu-egitim-enstitusu-2021-2022-egitim--r141.html adresinde bulunan kontenjan tablolarını inceleyip 13 – 22 Eylül 2021 tarihleri arasında aşağıdaki belirtilen belgeleri Online başvuru ekranına yüklemeleri zorunludur. Başvuracak adayların giriş koşullarını ve yönetmelikle belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Üniversite bünyesindeki başka bir enstitünün ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış, derslerinden geçerli not almış ve disiplin cezası almamış öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlarda başvurulabilecek programlar, ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak, EK’nin önerisi ve Senato kararı ile belirlenir, eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce ilân edilir.

(3) Yatay geçiş başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(5) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile ders yüküne sayılabilir.

(6) Üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, kontenjan şartı aranmaksızın, geçiş yaptığı tarihteki mezuniyet ve diğer koşulları yerine getirmeyi kabul ederek yatay geçiş yapabilirler.

(7) Tezli bir programdan tezsiz yüksek lisans programlarına veya tezsiz bir programdan tezli yüksek lisans programlarına geçiş, öğrencinin başvurusu, EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK kararı ile yapılabilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü programlarda öğrenciler sadece ders aşamasında yatay geçiş yapabilirler. Üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar için ders aşamasında olma koşulu aranmaz.

(9) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- Yatay Geçiş Başvuru Formu (Tıklayınız)

2- Kayıtlı olduğu Enstitüye ait “Not Döküm Belgesi” (Transkript), (Yüksek Öğretim Kurumlarınca veya E-devlet üzerinden alınmış onaylı belge)

3- Kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nden alınmış öğrenciliğine ilişkin son durumunu gösterir onaylı “Öğrenci Belgesi” (Belge üzerinde disiplin cezası alınmadığı ile ilgili ibare bulunmalıdır.)

4- Onaylı Ders İçerikleri

 

*Başvuru sistemine https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=6 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)