Sosyal Bilimler Alanı Tez İşlemleri

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tez Savunması Öncesinde, Savunma Sırasında ve Savunma Sonrasındaki İşlemlerde Kullanılmak Üzere Hazırlanması Gereken Evraklar;

* Formları indirmek için üzerlerine tıklayabilir ya da web sayfamız Formlar menüsünü inceleyebilirsiniz.

  1. Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jürisi Öneri Formu (Bir Adet)
  2. Tez Jürisine Teslim Tutanağı (Bir Adet)
  3. Yüksek Lisans-Doktora Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı (Bir Adet)
  4. Yüksek Lisans-Doktora Tez İnceleme Kişisel Raporu (Savunmaya Katılan Her Öğretim Üyesi İçin Bir Adet)
  5. Tez Veri Giriş Formu (Üç Adet)
  6. Tez Onay Sayfası (Üç Adet)
  7. Jüri Onay Sayfası (Üç Adet)
  8. Tez İnceleme Formu
  9. Benzerlik Raporu
  10. Öğrenci Kimlik Kartı ve Dekont

 

Tez Savunmasından Önce Yapılması Gerekenler

Tez Savunması öncesinde yapılması gereken işlemler ve yukarıda belirtilen evraklar ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

 

1. Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

Öğrenci tarafından “Yüksek Lisans / Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezi Yazım, Basım ve Teslim Yönergesi” esas alınarak hazırlanan ve Tez Danışmanı tarafından savunmaya değer bulunan tezlerin savunulabilmesi için; öncelikle Tez Danışmanı tarafından Enstitümüz web sayfası Formlar kısmında yer alan Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jürisi Öneri Formu doldurularak, işlemlerin yapılması konusunda herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için en az üç hafta önce ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.  

Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jürisi Öneri Formu Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilirken, Tez Danışmanı tarafından alınan Turnitin Benzerlik Raporu da (benzerlik oranının yazılı olduğu sayfa) bu formun ekinde yer almalıdır.

Bu formda; Tez Savunma Jürisi, Tarihi, Saati ve Yeri belirtilmektedir. Formda belirlenen jüri ve diğer bilgiler ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nca Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitü Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir.

2. Tez Jürisine Teslim Tutanağı

Tez, öğrenci tarafından savunmadan üç hafta önce yedek üyeler de dahil olmak üzere jüri üyelerinin tamamına ulaştırılmalıdır. Tezin jüri üyeleri tarafından teslim alındığını belirten ve web sayfamız Formlar kısmında yer alan Tez Jürisine Teslim Tutanağı jüri üyelerince (yedekler üyeler de dahil) imzalanır ve Enstitümüze teslim edilir.

3. Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı

Bu formda Öğrenci Bilgileri, Toplantı Bilgileri, Değerlendirme ve Sonuç kısımları bulunmaktadır. Bir adet hazırlanması gereken form, savunmaya giren öğretim üyelerince imzalanmalıdır.

4. Tez İnceleme Kişisel Raporu

Bu formda Biçimsel İnceleme, İçerik İncelemesi, Katkı, Sonuç ve Öneri gibi kısımlar bulunmaktadır. Savunmaya giren öğretim üyelerinin kişisel görüş ve değerlendirmelerinin yer aldığı form Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı’nın eki niteliğindedir ve Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı ile birlikte ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmelidir.

5. Tez Veri Giriş Formu

Tez Veri Giriş Formu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’ne üye girişi yapılarak doldurulması gerekmektedir. Üç adet hazırlanması gereken bu form ciltlenmiş tezin yanında (Tez ile birlikte ciltlenmeyecek) Enstitüye teslim edilmelidir.

6. Tez Onay Sayfası

Tez Onay Sayfası için aşağıdaki “Tezlerin Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar tablosu dikkatle incelenmelidir.

7. Tez Jüri Onay Sayfası

Tez Jüri Onay Sayfası için aşağıdaki “Tezlerin Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar tablosu dikkatle incelenmelidir.

8. Tez İnceleme Formu

Tez Savunması sonunda tezi kabul edilen öğrencilerin Tez Teslimi işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlemlerin ilk adımı ise tezin son halinin şekilsel olarak incelenmesi için önce tez danışmanına daha sonrasında ise Enstitü Müdürlüğü’ne Teslim edilmesidir. Danışman ve Enstitü tarafından şekilsel olarak son kez incelen tezler öğrenci tarafından ciltlenip enstitüye teslim edilmelidir. Bu süreçte Tez İnceleme Formu kullanılmaktadır.

9. Benzerlik Raporu

Benzerlik raporları ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince tez danışmanları tarafından alınması gerekmektedir. Benzerlik raporu tez danışmanı tarafından alınırken Turnitin kullanılması ve tezin depoya kaydedilmeden yüklenmesi gerekmektedir.

Eğer tez danışmanı Turnitin kullanıcı adı ve şifresine sahip değilse Üniversitemiz kütüphanesinden Turnitin Kullanıcı Adı ve Şifresini temin edebilirler.

Detaylı bilgi için Lütfen tıklayınız.

10. Öğrenci Kimlik Kartı ve Dekont

Öğrenci Kimlik Kartı; Öğrencilerimizin İlişik Kesme işlemleri sırasında öğrenci kimlik kartlarını Enstitümüze iade etmeleri zorunludur. Eğer öğrenci kimlik kartı kayıp ise, herhangi bir yerel gazeteye verilen kayıp ilanı ve dilekçe ile enstitümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

Dekont; Öğrencilerimiz diplomalarını teslim alırlarken diploma kabı istiyorlarsa, 30 TL lik diploma kabı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Diploma Kabı Ücretinin yatırılması gereken Hesap Numarası aşağıda belirtilmiştir.

Ziraat Bankası 18 Mart Üniversitesi Şubesi (IBAN: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03).

 

Tezlerin Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar

1

Tezlerin başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir.

2

Özetler, sayfa başında tezin başlığı belirtilerek biri Türkçe olmak üzere iki dilde 250'şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

3

Tezler, tezin teslim edildiği enstitü ve üniversite ismini, tez başlığını, kimin tarafından teslim edildiğini, tez savunma tarihini, tez danışmanı ve diğer jüri üyelerinin isimlerini içeren "Tez onay sayfası" ve "Tez Jüri Onay Sayfası" (Bknz.: tez şablonu) içermelidir.

4

Her tez için "Tez Veri Giriş Formu" tez yazarı tarafından doldurulduktan sonra imzalanarak tezle birlikte gönderilmelidir. Bu form için http://tez2.yok.gov.tr/ adresinde "Oturum Aç" kısmından üye olunarak giriş yapılacak, Tez Merkezi bölümünden Tez Veri Giriş Formunu doldurduktan ve kaydettikten sonra bu sayfadan 3 Adet çıktı alınacak ve Enstitümüze teslim edilecektir.
 

5

Bilimsel Araştırma Projelerinden destek alarak tezini tamamlayan öğrencilerimiz iç kapağa "Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmiştir." ve "Proje No: ..........." şeklinde belirtecektir

6

Her tez için savunmadan önce benzerlik raporu oluşturulması gerekmektedir. Benzerlik raporları, .pdf formatında danışman, öğrenci ve jüri üyelerine gönderilecek, danışman ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve raporun yalnızca yüzde oran belirten sayfası öğrenci, danışman ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak savunma sonrasında enstitüye bırakılacaktır. Tez teslimi sırasında imzalı benzerlik raporlarının enstitüye teslim edilip edilmediği kontrol edilecektir. 

 

Tez Teslim Kontrol Listesi

Tezler Enstitü Tez Merkezine iletilmeden önce aşağıdakilerin tümünün eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir:

1

Tezin Enstitü'ye verilecek iki nüshası deri cilt, jüri üyelerine verilecek nüshaları ise benzeri ciltleme teknikleri ile ciltlenerek verilir.

2

Tezlerde iç kapak yönergede belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. (Bknz.: tez şablonu)

3

Tez ve özet sayfalarını pdf dosyası olarak içeren, dışarıdan temin edilebilecek CD etiketi yapıştırılmış 3 adet CD; Hazırlanan CD'ler 19 cm X 13,5 cm Ebadında Siyah Plastik DVD Kutusuna yerleştirilecek ve DVD kutusu dış kapağı düzenlenerek teslim edilecek. (Örnekler için sayfanın altına ininiz)

4

Doldurulup imzalatılmış 3 Adet Tez Onay Sayfası ve 3 Adet tez jüri onay sayfası (Bknz.: tez şablonu)

5

Doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan 3 Adet Tez Veri Giriş Formu (Yukarıda açıklandığı üzere)

6

Teze ilişkin benzerlik raporunun, benzerlik oranını gösteren ve öğrenci, danışman ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış sayfası.

 

CD'lerin Hazırlanması

1

Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 8'de yer almaktadır.

2

Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü veya dekanlık tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.

3

Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf dosyası olarak ayrıca CD'de yer alacaktır. Özetler, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek pdf dosyası halinde getirilecektir.

4

Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.

5

Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmayacaktır. Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir.

6

Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir.
Örnek:
ad_soyadı_tez.pdf
ad_soyadı_ozet_tr.pdf
ad_soyadı_ozet_en.pdf

7

Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

8

Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD'de yer alması gerekmektedir.


  İstenen Formatlar:

  i- Resim dosyaları:

 GIF (.gif), PDF (.pdf), TIFF (.tiff), JPEG (.jpeg)


  ii- Görüntü Formatları:

  MPEG (.mpg), Quick Time – Apple (.mov), Audio Video Interleaved – Microsoft (.avi)


  iii-Ses Formatlar:

  Wav (.wav), MIDI (.midi), MP3 (.mp3)

 

Ekler

cd_etiketi.docx
dvd_kutusu.docx
Jüri Onay Sayfası.docx
Sosyal Bilimler - Yüksek Lisans Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezi Yazım, Basım ve Teslim Yönergesi.pdf
Tez İnceleme Formu.docx
Tez Jürisine Teslim Tutanağı.doc
Tez Onay Sayfası.docx
TEZ ŞABLONU.docx
Yüksek Lisans - Doktora Tez İnceleme Kişisel Raporu.doc
Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jürisi Öneri Formu.doc
Yüksek Lisans-Doktora Tez Değerlendirme Ve Sınav Tutanağı.doc